قالیچه

در صورت هرگونه سوال درباره این فرش ها و یا سفارش این فرش ها
با شمار های۴۴۲۲۷۸۹۶-۴۴۲۲۷۸۵۶-۴۴۲۲۷۸۲۶ (۹۸۲۱+)تماس بگیرید و یا ایمیل بفرستید. Adibgroup61@yahoo.com

آدرس:ستارخان تقاطع خسرو مجتمع الماس غرب ورودی A ط۳ واحد ۳۰۹
قلیچه لاور هزار گل
قالیچه ابریشم

نام نقش:لاور هزار گل

قیمت:۹۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۲۵*۸۰

قالیچه کاجی ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:کاجی

قیمت:۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۸۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

قالیچه درختی ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:درختی

قیمت:۸۴/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۷۸*۱٫۲۲

قالیچه گلریز ساده
قالیچه ابریشم

نام نقش:گلریز ساده

قیمت:۴۷۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۱۳*۷۳

قالیچه کوزه ای گل ریز
قالیچه ابریشم

نام نقش:گلریز کوزه ای

قیمت: ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۷۸*۱٫۲۲

قالیچه گلدانی ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:گلدانی 

قیمت:۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۷۸*۱٫۲۲

قالیچه گل رز ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:گل سرخ ا

قیمت: ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ذیال

اندازه:۹۰*۶۰

قالیچه کف ساده ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:کفساده

قیمت:۴۸/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۹۰*۶۰

قالیچه ترنج گل سرخ
قالیچه ابریشم

نام نقش:ترنج گل سرخ

قیمت: ۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۹۰*۶۰

قالیچه درختی ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:درختی

قیمت: ۴۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۹۰*۶۰

قالیچه ترنج گل سرخ ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:ترنج گل سرخ

قیمت: ۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱*۱٫۵۸

فرش شکارگاه ابریشم ادیب
فرش ابریشم ادیب

نام نقش:شکارگاه

قیمت:۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵*۱

قالیچه محرابات ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:محرابات

قیمت: ۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵*۱

قالیچه کوزه ای ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:کوزه ای

قیمت:۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵*۱

قالیچه کف ساده گلدانی
قالیچه ابریشم

نام نقش:کف ساده گلدانی

قیمت: ۱۹۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۲۵*۱

قالیچه لچک ترنج ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:لچک ترنج

قیمت:۲۰۶/۰۰۰/۰۰۰ریالل

اندازه:۱٫۱٫۵

قالیچه لچک ترنج لاور گل ریز ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:لچک ترنج لاور گل ریز

قیمت:۱۳۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵*۱

قالیچه جمشیدی ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:جمشیدی

قیمت: ۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵*۱

قالیچه لچک ترنج ادیب
قالیچه ابریشم ادیب

نام نقش:لچک ترنج

قیمت:۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵*۱

قالیچه گلدانی ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:گلدانی

قیمت:۷۲/۰۰۰/۰۰۰ریالا

اندازه:۸۰*۱۲۰

قالیچه گل رز ابریشم
قالیچه ابریشم ادیب

نام نقش:گل ریز

قیمت:۶۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۷۴*۱٫۱۷

قالیچه پاپیونی ابریشم
قالیچه ابریشم ادیب

نام نقش:پاپیونی

قیمت:۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۱۰*۷۱

قالیچه لاور گل رز ابریشم
قالیچه ابریشم ادیب

نام نقش:لاور گل رز

قیمت:۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۱۰*۷۰

قالیچه گل رز ابریشم
قالیچه ابریشم ادیب

نام نقش:گل رز

قیمت:۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۱۰*۷۰

قالیچه گلریز درخشانی
قالیچه ابریشم ادیب

نام نقش:گلریز درخشانی

قیمت:۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۱۶*۷۶

قالیچه گلدانی ابریشم
قالیچه ابریشم ادیب

نام نقش:گلدانی

قیمت:۷۲/۰۰۰/۰۰۰ریالل

اندازه:۷۸*۱٫۲۲

قالیچه ترنچ گل سرخ ابریشم
قالیچه ابریشم ادیب

نام نقش:ترنج گل سرخ

قیمت:۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه گلریز کوزه ای
قالیچه ابریشم ادیب

نام نقش:گلریز معصومی

قیمت:۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۷۴*۱٫۱۴

قالیچه ترنج گل سرخ ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:ترنج گل سرخ

قیمت:۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه درختی ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:ترنج گل سرخ

قیمت:۲۲۸/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه سبز قلعه ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:سبز قلعه

قیمت:۹۶/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۲*۱٫۳

قالیچه گلدانی گل رز
قالیچه ابریشم

نام نقش:گلدانی گل رز 

قیمت:۷۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۷*۱٫۳۳

قالیچه سبز قلعه ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:سبز قلعه

قیمت:۹۶/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه ترنج ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:ترنج 

قیمت:۶۵/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه ترنج ابریشمی
قالیچه ابریشم

نام نقش:ترنج گل سرخ

قیمت:۲۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه ترنج ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:ترنج 

قیمت:۱۵۶/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه قابی ابریشم
قالیچه ادیب

نام نقش:قابی

قیمت:۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه بوته جقه ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:بوته جقه

قیمت:۱۳۲/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه گلریز ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:گل ریز طرح دار

قیمت:۲۰۴/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه قفس پرنده ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:قفس پرنده

قیمت:۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹

قالیچه خشتی ابریشم
قالیچه ابریشم

نام نقش:خشتی

قیمت:۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

اندازه:۱٫۵۸*۹۹