فرش های فانتزی چهل تیکه دستباف

در صورت هرگونه سوال درباره این فرش ها و یا سفارش این فرش ها با
شمار های۴۴۲۲۷۸۹۶-۴۴۲۲۷۸۵۶-۴۴۲۲۷۸۲۶ (۹۸۲۱+)تماس بگیرید و
یا ایمیل بفرستید. Adibgroup61@yahoo.com
آدرس:ستارخان تقاطع خسرو مجتمع الماس غرب ورودی A ط۳ واحد۳۰۹
تمامی فرش ها دارای قیمت مقطوع ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان می باشد .

فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۰۱
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۰۲
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۰۳
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۰۴
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۰۵
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۰۶
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۰۷
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۰۸
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۰۹
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۱۰
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۱۱
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۱۲
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۱۳
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۱۴
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۱۵
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۱۶
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۱۷
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۱۸
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۱۹
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۲۰
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۲۱
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۲۲
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۲۳
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۲۴
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۲۵
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۲۶
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۲۷
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۲۸
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۲۹
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۳۰
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۳۱
اندازه:۱*۳
توضیحات
نام نقش:فرش چهل کد ۳۲
اندازه:۱*۳
توضیحات
فرش چهل تیکه
نام نقش:فرش چهل تیکه کد ۳۳
اندازه:۱*۳
توضیحات