بافت فرشهای تخصصی

هرگونه فرش و یا تابلو فرش بر اساس نقشه یا تصویر شما در هر اندازه قابل تنظیم قرداد و ارائه خدمات میباشد.

 جهت اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرید:

۰۲۱-۴۴۲۲۷۸۲۶-۴۴۲۲۲۷۵۶-۴۴۲۲۷۸۹۶

 Carpet_Iran_Weavingax